m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
Image Alt

Modern Luxury Home by G Land Property

ปัจจุบันโลกเจอกับภาวะวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุที่สำคัญมาจาก การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนยุคปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์และเลือกใช้สิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างรวดเร็ว หรืออาจเรียกได้ว่า “ใช้เร็ว-ทิ้งเร็ว” ซึ่งก่อให้เกิดขยะปริมาณมหาศาลที่ยากต่อการจัดการ ทั้งๆที่เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญของทุกคนบนโลก เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และจำเป็นในการดำรงชีวิตไปยังลูกหลานรุ่นต่อๆไป เพราะหากปราศจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลำพัง บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้พนักงาน และลูกบ้านในโครงการ คัด แยก ขยะ ในชีวิตประจำวัน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค มาเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (Recycle)

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ สร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กลายมาเป็นโครงการต้นแบบอย่าง โครงการ คัด แยก แลก บุญ คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกลับมามีค่าอีกครั้ง โดยรวบรวมขวดพลาสติกใสหรือเรียกอีกอย่างว่าขวด PET ซึ่งย่อยสลายยาก ส่งมอบต่อให้แก่วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “จีวรรีไซเคิล”

 

ทั้งนี้ทางวัดจากแดง จะนำขวดพลาสติกใส (PET) ที่ได้รับบริจาคทั้งหมดส่งไปยังโรงงานแปรรูปเพื่อผลิตเป็นเส้นไยรีไซเคิล จากนั้นจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย โพลีเอสเตอร์ เรยอน เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม โปร่งสบาย และผลิตออกมาเป็นผ้าผืน ก่อนจะส่งกลับมาที่วัดอีกครั้ง เพื่อตัดเย็บเป็นจีวรรีไซเคิลโดยฝีมือชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ที่สำคัญยังสืบต่อภูมิปัญญาในการตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติอีกด้วย

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จึงขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมดีๆร่วมกับลูกบ้านอย่างนี้ต่อไป ผลักดันให้ทุกคนในสังคมมีตระหนักรู้ และร่วมใจกันคัดแยกขยะ และวัสดุรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพื่อลดการใช้หลุมฝังกลบหรือการเผาขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ขวดพลาสติกใส (PET) แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่รอการเป็นขยะอยู่ในวงจรการบริโภคของเราอีกมากมาย และสิ่งที่เราสามารถช่วยโลกได้ง่ายๆเลยก็คือ ลดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม โดยหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน